Menu

Saturday, June 23, 2018

C 7:30 AM cancelled River Oaks RYDE Joaquin cancelled
7:30 AM Downtown RYDE Joaquin 45 MIN
C 8:30 AM cancelled River Oaks RYDE Lauren cancelled
8:30 AM Downtown RYDE Lauren 45 MIN
C 9:30 AM cancelled River Oaks RYDE Ashley cancelled
C 10:45 AM cancelled River Oaks RYDE Andrew cancelled
C 11:45 AM cancelled River Oaks RYDE Jessica cancelled
C 12:45 PM cancelled River Oaks RYDE CJ S cancelled

Tuesday, June 26, 2018

5:30 AM River Oaks RYDE Jessica 45 MIN
5:45 AM Downtown RYDE Lauren 45 MIN
6:30 AM River Oaks RYDE Hanna 45 MIN
6:45 AM Downtown RYDE Lisi 45 MIN
7:30 AM River Oaks RYDE Caroline 45 MIN
9:30 AM River Oaks RYDE CJ 45 MIN
12:00 PM Downtown RYDE Lisi 45 MIN
4:30 PM River Oaks RYDE Hanna 45 MIN
4:45 PM Downtown RYDE Lauren 45 MIN
5:30 PM River Oaks RYDE Alyssa 45 MIN
5:45 PM Downtown RYDE CJ 45 MIN
6:30 PM River Oaks RYDE Joaquin S 45 MIN
6:45 PM Downtown RYDE Kim 45 MIN
7:30 PM River Oaks RYDE Andrew 45 MIN

Wednesday, June 27, 2018

6:00 AM River Oaks RYDE Ashley 45 MIN
6:00 AM Downtown RYDE Caroline 45 MIN
7:00 AM River Oaks RYDE Lauren S 45 MIN
7:00 AM Downtown RYDE Rush 45 MIN
9:30 AM River Oaks RYDE Ashley 45 MIN
11:45 AM Downtown RYDE Ashley 45 MIN
4:30 PM River Oaks RYDE Lauren 45 MIN
5:30 PM River Oaks RYDE Joaquin S 45 MIN
5:30 PM Downtown RYDE Alyssa 45 MIN
6:30 PM River Oaks RYDE Caroline 45 MIN
6:30 PM Downtown RYDE Kim 45 MIN
7:30 PM River Oaks RYDE Kat 45 MIN

Thursday, June 28, 2018

5:30 AM River Oaks RYDE Lauren 45 MIN
5:45 AM Downtown RYDE Laurel 45 MIN
6:30 AM River Oaks RYDE Joaquin 45 MIN
6:45 AM Downtown RYDE Ashley 45 MIN
7:30 AM River Oaks RYDE Alyssa 45 MIN
9:30 AM River Oaks RYDE Lisi 45 MIN
12:00 PM Downtown RYDE CJ 45 MIN
4:30 PM River Oaks RYDE Alyssa S 45 MIN
4:45 PM Downtown RYDE Lisi 45 MIN
5:30 PM River Oaks RYDE CJ 45 MIN
5:45 PM Downtown RYDE Jessica 45 MIN
6:30 PM River Oaks RYDE Brian 45 MIN
6:45 PM Downtown RYDE Andrew 45 MIN
7:30 PM River Oaks RYDE Rush 45 MIN

Friday, June 29, 2018

6:00 AM River Oaks RYDE Lisi 45 MIN
6:00 AM Downtown RYDE Brian 45 MIN
7:00 AM River Oaks RYDE Jessica 45 MIN
7:00 AM Downtown RYDE CJ 45 MIN
9:30 AM River Oaks RYDE Ashley 45 MIN
11:45 AM Downtown RYDE Ashley 45 MIN
12:00 PM River Oaks RYDE CJ 45 MIN
4:30 PM River Oaks RYDE CJ 45 MIN
4:30 PM Downtown RYDE Jessica 45 MIN
5:30 PM River Oaks RYDE Joaquin 45 MIN
5:30 PM Downtown Cash Cash VS. Galantis RYDE Kat 45 MIN
6:30 PM River Oaks THE CARTERS RYDE Caroline 45 MIN